ה"ב


תודהי


םירבד  רבדמב  ארקיו  תומש  תישארב    הרות

הרטפה  תוכלה  ןויעהו שרדה  ןליא-רב  תילגנאב  הבוצ םרא    עובשה תשרפ
תבש גנוע  רואה ןמ טעמ  ותבשב תבש ידימ  הבהל  לא תיב תבישי  םימי תדמח                       
Kinder Torah  ןויצמ הרות  םכשפנ יחתו ועמש  ךיפוצ לוק  הרותה לע םינינפ  ג"בלרהמ םינינפ                       
Torah Outreach Program  Outlooks & Insights                       

הטימה לע עמש תאירק  תלכת ליתפ  הכונח תורנ  םאו בא דוביכ  ןוזמה תכרב  הלימ תירב    תווצמ
תוזוזמו ןיליפת  הליפת  הטימש  תבש             

חספ  םירופ  תוכוס  רמועב ג"ל  רופיכ םוי  הכונח    םיגח
הרות תחמש  תועובש  הנשה שאר           

תורהט  םישדק  ןיקיזנ  םישנ  דעומ  םיערז    הנשמ

רז לאינד  ןמדלו רזעילא  גרובזניג קחצי  והילא יכדרמ  ןולא יכדרמ  רניבא המלש    םינבר
ןילחר  קוק הדוהי יבצ  קוק םהרבא  קיצייבולוס בד ףסוי  םיסנ קחצי             

תודיסחה תודלות  זנאצ תיירק  ץיזדומ  ד"בח  בלסרב    תודיסח

הכרב רה  לתוכה  ףסוי תכרב  לא תיב  חמש רוא  העושיו רוא    תובישי
ברה זכרמ  תולעמ  םימודא הלעמ  תונייעמ  הנביב םרכ  ןויצע רה              
םיבלעש  הנומש תיירק  עברא תיירק  םינהכ תרטע  םייח תמשנ              

םכש  תפצ  הלפכמה תרעמ  םילשורי  ןורבח  יברעמה לתוכה    םישודק תומוקמ